New (to me) Nikon 35Ti won't turn on - ideas?

Printable View