When you saw the shot did you wish you'd chosen print film?