WHYYYYYYYYY the week before I go to New York, arghhhhh.