Thanks Simon,
That makes me feel all warm and fuzzy.