Freestyle On line price, Kodak Tri-X 400 iso 120 size TX Model# 8120891 $3.79