Ektachrome spoken for pending payment.

Found another box of ektachrome, expired 04/2004, $30