OK...Thanks...that makes sense...takes the pressure off of it