ok heres a few new ones

Shaws200C41-EI50-Rodinal1to100-Stand1hour-2400-13.jpgShaws200C41-EI50-Rodinal1to100-Stand1hour-2400-15.jpgShaws200C41-EI50-Rodinal1to100-Stand1hour-2400-16.jpgShaws200C41-EI50-Rodinal1to100-Stand1hour-2400-18.jpg