Price Drop: Zeiss ZM 590 euros now.

Set Price: 999 euros.