Favorites...
Gordon Parks
Anton Corjbin
Sebastiao Salgado

Do any of these guys need explaination?

Didn't think so!