Has anyone taken the Kim Weston 8x10 workshop? http://kimweston.com/workshops/workshops_8x10.htm

I've been kicking around the idea of taking it.

Brian