points taken Les, thank you. Apologies to matherto for hijacking your thread