You might also contact Zhang Fu Ming at Shen Hao (zhangfmli@vip.sina.com).